FESTIVALOVÁ PRAVIDLA

 1. Návštěvník festivalu musí respektovat pokyny ochranné služby a pořadatelů. U vstupu je prováděna bezpečnostní kontrola. Ochranná služba a pořadatelé mohou provádět prohlídky zavazadel a osobní prohlídky.
 2. Vstupenka a identifikační pásek je platný pouze pro jednu osobu. Jakkoliv poškozená vstupenka nebo identifikační pásek pozbývá platnosti. Poškozená vstupenka nebo identifikační pásek se nevyměňuje. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje.
 3. Padělání vstupenek a identifikačních pásků je nepřípustné a trestá se podle zákona.
 4. Vstupenka z předprodeje pozbývá platnosti po odtržení kontrolního útržku. Opuštění areálu a návrat zpět je možný pouze s platným identifikačním páskem.
 5. Je přísně zakázáno vnášet do prostoru areálu pyrotechnické předměty, otevřený oheň, zbraně a jiné nebezpečné předměty a látky. Do prostoru akce je dále zakázáno vnášet skleněné i umělohmotné nádoby, plechovky, umělohmotné kanystry a jiné zdraví nebezpečné předměty a látky. Při nerespektování tohoto zákazu budou předměty tohoto charakteru bez náhrady zabaveny.
 6. Do areálu vyhrazeného pro festival je zakázáno vnášení jakýchkoliv alkoholických nápojů a jiného proviantu. To platí i pro sortiment a nápoje zakoupené v místě areálu po jeho opuštění. Stánkový prodej lze uskutečnit jen po jeho schválení pořadatelem. Do areálu je zakázán vstup se psy a dalšími zvířaty.
 7. Z bezpečnostních důvodů je do areálu vymezeného pro festival zakázán vjezd osobních automobilů, které mají pro tento účel vymezené a volně přístupné parkoviště. Výjimkou jsou pouze viditelně označená vozidla pořadatelské služby, stánkových prodejců a speciální vjezd pro účinkující.
 8. Při případném ubytování hostů a účastníků uvnitř festivalového areálu se na ně vně ubytovací místo vztahují veškerá pravidla jako pro kteréhokoli jiného účastníka. Výjimkou jsou pouze věci pro osobní potřebu a spotřebu uvnitř ubytovacího místa, jejich vynášení ale podléhá souhlasu ochranné služby.
 9. Je přísně zakázáno vstupovat za ohrazená místa v areálu kolem pódia a do sousedních prostor v zákulisí.
 10. Házení kelímků s tekutým obsahem mezi návštěvníky bude bráno jako hrubé porušení festivalových pravidel a přistižená osoba bude vykázána z festivalu bez možnosti návratu, stejně jako u dalších prohřešků proti festivalovému řádu.
 11. V případě zrušení, popř. odložení festivalu, je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena, a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada jiných nákladů (hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky atd.) se neposkytuje. Změna programu a termínu je vyhrazena.

  PRAVIDLA STANOVÁNÍ, KEMPOVÁNÍ, PARKOVÁNÍ

 12. Stanování a ubytování v kempech se řídí jejich vlastním provozním řádem. Mimo ně je povoleno jen ve vyhrazeném a označeném prostoru. Pořadatelé neručí za odložené věci.
 13. Parkování je možné na vyhrazených místech a přilehlých komunikacích při respektování dopravního značení a předpisů.
 14. Velice žádáme účastníky ve stanovém městečku a přilehlém prostranství, aby využívané místo zanechali ve stejném pořádku, v jakém jej začnou užívat. Vlastní odpadky vyhazujte do vlastních pytlů.
 15. Rozhodně varujeme před zanecháním čehokoli, co je účastníkům cenné, před řádným zabezpečením.

  SPOLEČNÁ PRAVIDLA

 16. Veškerý pobyt v areálu festivalu i mimo něj je na vlastní nebezpečí.
 17. Každý účastník svojí účastí na festivalu vyjadřuje souhlas s pořizováním fotografií a možností využití pořízeného fotomateriálu pro potřeby festivalu.
 18. Každý účastník dbá na maximální možné zachování pořádku všech využívaných prostranství, vykonávání hygienických potřeb využijte k tomuto účelu určených zařízení.
  Všechna uvedená pravidla jsou činěna z důvodu zajištění bezpečnosti všech účastníků a úspěšného průběhu festivalu. Prosíme proto všechny účastníky, aby dodržovali základní motto festivalu PROTI NÁSILÍ A NETOLERANCI.
The Legends Rock Fest 2024
Loučení s létem 2024
Areál Zahrada: Program 2024